Vedtægter for
Sdr. Nærå Valgmenighed

§ 1

 • Menighedens navn er Sdr. Nærå Valgmenighed. Sdr Nærå Valgmenigheds hjemsted er Stationsvej 171, 5792 Årslev
 • Menighedens formål er, som del af Den danske Folkekirke, at danne ramme om et frit, grundtvigsk menighedsliv i henhold til gældende lov for valgmenigheder.
 • Ansøgning om optagelse som medlem af valgmenigheden sker ved henvendelse til præsten.
 • Optagelsen sker efter gældende regler for sognebåndsløsning.
 • Udmeldelse sker ved præsten.
 • Ved præsteledighed sker optagelse og udmeldelse ved formanden.
 • Ved indmeldelse, dog tidligst ved myndighedsalders indtræden, gives tilladelse til, at Valgmenighedens kasserer kan indhente oplysning om skattepligtig indkomst hos relevant myndighed.
 • Gyldigt medlemskab er først gældende, når denne tilladelse er givet.

 

§ 2

 • Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle menighedens anliggender.
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april – maj måned. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme frist, som til ordinær generalforsamling, når halvdelen af menighedsrådet eller 10% af menighedens medlemmer skriftlig forlanger det.
 • Forslag til generalforsamlingen skal være menighedsrådet i hænde 14 dage inden generalforsamlingen.
 • Bekendtgørelse om generalforsamling sker i kirken, i kirkebladet og evt. på digitale medier mindst 21dage inden afholdelse af generalforsamlingen.
 • På generalforsamlingen kan ethvert menighedsanliggende behandles og afgøres. Godkendelse af afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Afstemning sker skriftlig, såfremt menighedsrådet eller et fremmødt medlem forlanger det.
 • Generalforsamlingen vælger en ordstyrer, protokolfører samt mindst 2 stemmetællere.
 • Stemmeret har alle bidragsydende medlemmer.
 

§ 3

 • Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
 • Valg af ordstyrer. Ordstyreren skal bl.a. konstatere generalforsamlingens lovlighed.
 • Valg af protokolfører
 • Valg af mindst 2 stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Præstens beretning.
 • Aflæggelse af regnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af menighedsrådsmedlemmer. Valget gælder for en treårig periode.
 • Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
 • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Valget gælder for et år
 • Evt.

 

§ 4

 • Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer.
 • Præsten deltager i menighedsrådets møder, dog uden stemmeret.
 • Menighedsrådet er menighedens repræsentation i alle forhold.
 • Menighedsrådet vælger selv sin formand og næstformand.
 • Menighedsrådet afholder møde så ofte formanden eller præsten eller 3 af menighedsrådets medlemmer forlanger det. Menighedsrådet har mulighed for at afholde møder uden præstens deltagelse.
 • Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når 5 medlemmer er til stede.
 • I tilfælde af stemmelighed i menighedsrådet er formandens stemme afgørende.
 • Valgmenigheden forpligtes ved underskrift af formanden sammen med næstformanden. Ved beslutninger truffet på menighedsrådsmøder, kan menighedsrådet bemyndige ethvert medlem til at underskrive eller indgå aftaler på Valgmenighedens vegne.
 • Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån skal forelægges en generalforsamling til afgørelse.

 

§ 5

 • Menighedsrådet har ansvar for Valgmenighedens økonomiske forhold.
 • Menighedsrådet ansætter selv sin kasserer.
 • Kassereren fører registrering af kontingent fra menighedens medlemmer og fører menighedens regnskab og har bemyndigelse til at foretage ind- og udbetalinger efter samråd med menighedsrådet.
 • Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • Menighedsrådet udarbejder budget for det kommende år.

 

§ 6

 • Indtræffer præsteledighed, drager menighedsrådet omsorg for tjenestens videreførelse under vakancen.
 • Ved ansættelse af ny præst har menighedsrådet ansvar for opslag af stilling samt udvælgelse af egnede kandidater.
 • Valg af præst sker på en ekstraordinær generalforsamling. Menigheden skal forinden have mulighed for at høre en eller flere kandidater.
 • Opsigelse af præst skal godkendes på en generalforsamling.

 

§ 7

 • Forslag til vedtægtsændringer skal i uforandret skikkelse behandles på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
 • Forslag til opløsning af Valgmenigheden kræver, at forslaget i uforandret skikkelse vedtages på to generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum.
 • Forslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de fremmødte på hver generalforsamling stemmer for.
 • Forslag skal være tilkendegivet for medlemmerne senest 14 dage før mødets afholdelse.

 

§ 8

 • Under forudsætning af, at valgmenigheden skulle blive nødsaget til at indstille sin virksomhed, må der ved realisation af menighedens midler drages omsorg for kirkegårdens vedligeholdelse i det antal år, menigheden har forpligtet sig.
 • Eventuelle midler derudover skænkes til fynske grundtvigske fri- og valgmenigheder.

————————————————————

 • Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter.
 • Disse vedtægter er fremlagt og godkendt på følgende generalforsamlinger:
  25. januar 2023
  26. april 2023

 

 

Lis Rosager Møldrup           Joachim Stampe Krongaard-Mikkelsen        Susanne Jakobsgaard
 
 
Anne Jørgensen                    Lars Nordgaard Jakobsen                             Dorte Leerbek
 
 
Christian Barkholt                Birthe Thordahl Christensen                         Niels Iver Jensen

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse