Forretningsorden for
Sdr. Nærå Valgmenighed

2024-25

Menighedsrådets konstituering:

1.1

På første møde efter generalforsamlingen i april/maj måned konstituerer menighedsrådet sig med formand, næstformand, referent.

Ligeledes fordeler medlemmerne sig i de nedsatte udvalg for et år ad gangen.
Møderækken for det kommende år fastlægges.

 1.2 Formandens og næstformandens opgaver

Menighedsrådets formand repræsenterer menighedsrådet udadtil. Formanden skal påse, at de forhold der er nævnt i lovgivning, vedtægter og forretningsorden overholdes.

I henhold til vedtægternes $4 tegnes Sdr Nærå Valgmenighed i den daglige drift af formand og næstformand.
Valgmenigheden forpligtiges ved underskrift af formanden sammen med næstformanden. Ved beslutninger truffet på menighedsrådsmøder, kan menighedsrådet bemyndige ethvert medlem til at underskrive eller indgå aftaler på Valgmenighedens vegne.
af det samlede menighedsråd eller formanden og valgmenighedspræsten.

I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

1.3 Suppleanter Menighedsrådets suppleant indkaldes, hvis et medlem udtræder af menighedsrådet mellem de ordinære generalforsamlinger; men ikke ved fravær fra enkelte møder.
   

Menighedsrådsmøder

2.1 Ordinære møder

Menighedsrådet afholder som minimum 8 møder om året.
Formanden har mulighed for at indkalde til møder uden præstens deltagelse, f.eks. ved drøftelse af personaleforhold.
2.2 Ekstraordinære møder

Ekstraordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst to medlemmer forlanger det.

I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig høring (f.eks. digitalt)

2.3 Ledelse af møder

Formanden leder menighedsrådsmøderne med mindre andet aftales internt i menighedsrådet.

Ved formandens forfald, træder næstformanden til som mødeleder.

 2.4 Beslutningsdygtighed  

Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt flertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 2.5 Deltagere i menighedsrådsmøder

Præsten deltager i menighedsrådsmøderne.

Særligt sagkyndige kan indkaldes, når menighedsrådet skønner det nødvendigt.

Afbud til menighedsrådsmøder meddeles formanden

2.6 Indkaldelse til menighedsrådsmøder

Dagsorden til de enkelte menighedsrådsmøder skal udsendes til deltagerne senest 8 dage før mødets afholdelse.

Dagsorden skal indeholde tid og sted for mødet, navn på referent samt relevant bilagsmateriale.

2.7 Dagsorden

Formanden udarbejder dagsorden.

Punkter, der ønskes optages på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Faste punkter på dagsorden:

Godkendelse af referat
Formanden – siden sidst
Orientering fra Præsten
Nyt fra grupperne
Arrangementsudvalg
Brandingudvalg
Bygningsudvalg
Kirkegårdsudvalg
Kirkebladsudvalg
Jubilæum 2025
Årsmøde 2025
Kirkekaffe – Fordeling af datoer
Evt.
 

 

 

 2.8 Referater

Menighedsrådets valgte referent skriver beslutningsreferater over menighedsrådets møder. Referatet udsendes til menighedsrådet, senest 8 dage efter mødets afholdelse. Rettelser og kommentarer skrives i det følgende referat.

Referatet godkendes og underskrives på det efterfølgende menighedsrådsmøde.

Formanden ajourfører menighedsrådets protokol.

Protokollen forefindes hos formanden

2.9. Udvalg

Menighedsrådets medlemmer fordeler sig i de nedsatte arbejdsgrupper.

Arrangementsudvalg
Udvalget består af præsten, organisten og menighedsrådsmedlemmer.
Formålet er at organisere arrangementer i løbet af året som målretter
sig forskellige aldersgrupper og interesser i menigheden. Det gøres
ud fra, at få fordelt tilbuddene hen over året, men også i respekt for ting,
som sker i forhold til gudstjenester og andre aktiviteter med relation til
valgmenigheden (konfirmander, arbejdsdage på udeområdet, møder i
de fri- og valgmenigheder m.m.). Det er gruppen selv, som styrer
møderne og har ansvar for at meddele øvrige personale om ting, som er
på vej og er planlagt. Dette gøres pt ved at sende referater til personalet
og de tager der indbyrdes op på onsdagsmøder. Der arbejdes ud fra et
årshjul med de mere faste møder/arrangementer/sociale ting i
forbindelse med gudstjenester. Årshjulet med de fast ting kan tages op
en gang om året, for at vurdere hvad der er fast og løst.
Der kan være overlap mellem gudstjenester og arrangementer, som det
ses med børnekor, gospelkor, som så også deltager i gudstjenesten.
På møderne vendes også om der skal bidrages med noget praktisk og
hvad der skal serveres. PT er det organisten der står for at sætte det op
på hjemmeside og facebooksiden, samt evt. i avisen. Der kan være tale
om andre måder at oplyse om arrangementer, som aftales separat.
Forslag til at der laves arrangementsliste, som kan hænges i storstuen
og i kirken. Der kan også være et Årshjul og aktuelle arrangementer
være i særlig stander. Opgaven med at skifte dem ud kan uddelegeres
til en i gruppen eller evt. en helt anden. De særlige arrangementer – kan
evt. laves i forbindelse med bladet og også oversigten.

Brandingudvalg
Udvalget har til opgave hjælpe til at synliggøre Sdr. Nærå Valgmenighed i både lokalsamfundet og for gæster, der kommer i kirke og Storstue.
Derudover at hjælpe til udbredelse og forståelse for hvad Sdr. Nærå Valgmenighed er.
Udvalget mødes ad hoc.

Bygningsudvalg
Bygningsudvalget fører sammen med graveren tilsyn med Valgmenighedens bygninger og tekniske anlæg.
Udvalget planlægger forbedringer og vedligehold, indhenter tilbud og indstiller til menighedsrådet for beslutninger ved større forbedringer og nybyggeri.
Udvalget har kontakten til håndværkere og koordinerer renoverings- og vedligeholdelsesarbejde

Kirkebladsudvalg
Medlemmer: 2 – 4 personer
Primæropgave:
At sørge for udgivelse af valgmenighedens kirkeblad, der udkommer 3 gange årligt: 1 marts, 1. juli og 1. november.
Løbende opgaver:
(ikke prioriteret rækkefølge)
– kontakt til trykkeri: Mark & Storm Grafisk A/S, Ringe
– opsætning af det enkelte blad, tanker om rækkefølge mv.
– overblik over det enkelte blads indhold
– koordinering med arrangementsudvalg ift. kommende arrangementer
og fordeling af de indlæg, der skal skrives til bladet
herom
– uddelegering af de forskellige skriveopgaver, f.eks. artikler, omtaler af arrangementer
– udarbejdelse af årshjul, der lister de faste ting, som er med i de enkelte kirkeblad

Kirkegårdsudvalg
Udvalget mødes et par gange om året sammen med graveren.
Vi gennemgår arealerne, kirkegård, parkeringsplads samt præstegårdshaven og kigger på forslag til forandringer og forbedringer.
Udvalget har ansvar for, at kirkegårdsreglement og prisliste på hjemmesiden er ajourført.
Kirkegårdsudvalget tager også initiativ til arbejdsdage, hvor specifikke opgaver udføres i fællesskab af medlemmer.

Faste arbejdsgrupper pr. 1. maj 2024:

Kirkegårdsudvalg – Lis, Lars, Christian, Birthe, Trine og Susanne + Per

Arrangementsudvalg –  Susanne, Lis, Birthe + Ole og Mads

BygningsudvalgJoachim, Niels og Christian

BrandingudvalgTrine, Joachim og Trine

KirkebladsudvalgDorte + Ole

Ad hoc-udvalg 2024/25

Jubilæum 2025 Lis, Birthe + Mads og Ole

Årsmøde 2025  – Niels, Trine, Susanne og Dorte

Der udpeges en tovholder, markeret med fed, for hvert udvalg. Tovholderen har ansvar for indkaldelse til møder og referat.

 2.9 Kontaktpersoner Formand og næstformand er kontaktpersoner til graver og servicemedarbejder.
   

Inhabilitet

3.1

Et menighedsrådsmedlem har pligt til tidligst muligt at informere menighedsrådet om sin eventuelle inhabilitet.
Menighedsrådet træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.
   

Tavshedspligt

4.1

Menighedsrådsmedlemmer, præst og forretningsfører har tavshedspligt i personfølsomme sager.
   

Menighedsrådets opgaver:

5.1

Menighedsrådet anviser rammerne for Sdr Nærå Valgmenigheds daglige ledelse.
 5.2 Årsplan

April-Maj

Konstituerende menighedsrådsmøde

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Møderække for det kommende år fastlægges

Februar

Regnskab for det forgangne år udarbejdes af forretningsførerrrr og behandles af menighedsrådet.

Kopi af regnskab lægges i våbenhuset en uge før generalforsamling og lægges på hjemmesiden.

Budget for det kommende år udarbejdes og behandles

Tilkendegivelse fra Menighedsrådsmedlemmer om evt. genopstilling.

Marts

Indledende drøftelse af generalforsamling

April – Maj

Indkaldelse til generalforsamling udsendes til medlemmer og offentliggøres på kirkens hjemmeside senest 21 dage før generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj.

 5.3 Øvrige opgaver

Menighedsrådsmedlemmer skiftes til at lave og servere kaffe i våbenhuset efter ordinære gudstjenester. Datoer fordeles på hvert menighedsrådsmøde.

Det tilstræbes, at menighedsrådet er repræsenteret ved arrangementer.

5.4 Medarbejdersamtaler

Medarbejdersamtaler med Valgmenighedens ansatte foretages af formand og næstformand.

Følgende punkter skal være indeholdt i samtalerne :

Løn

Arbejdsopgaver

Trivsel

Efteruddannelse

Der udarbejdes et referat, der godkendes af den ansatte

Godkendelse af forretningsorden samt ændringer af denne.

6.1 Vedtagelse af forretningsorden

 

Forretningsordenen vedtages af menighedsrådet. Den gennemgås én gang årligt på det andet menighedsrådsmøde efter generalforsamlingen

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse