Kirkegårdsreglement

REGLEMENT FOR SDR. NÆRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEGÅRD

Ejerforhold og drift

Kirkegården ejes af Sdr. Nærå Valgmenighed og forestås af Valgmenighedens menighedsråd. Graver er ansat til vedligeholdelse af kirkegården og kirkens udenoms arealer.

Protokol

Graver opbevarer kirkegårdskort og fører digital kirkegårdsprotokol. I protokollen indføres urne- eller kistebegravelse, den begravede persons navn, alder, sidste bopæl, når og hvor på kirkegården vedkommende er begravet, samt navn og adresse på gravstedsrettens indehaver.

Henvendelse, gravsteder

Henvendelse om erhvervelse af gravsted sker til Graver.

Reservation, gravsted

Der kan for medlemmer erhverves ret til et bestemt gravsted.
Ved erhvervelse af gravsted udsteder Graver et gravstedsbrev.
Graver udlægger gravstedet i småsten, græs eller evt. beplantning.
Graver sørger for renholdelse af gravstedet.
Gravstedet skal erhverves for 10 år, og der betales samlet kr. 1.000,00 pr. gravplads. Ved udløb af gravstedsret, fremsendes fornyelsesbrev.
Pris for renholdelse afregnes en gang om året, se prisliste.

Begravelse/Bisættelse

For medlemmer af Sdr. Nærå Valgmenighed er begravelses-/bisættelseshandlingen i kirken gratis.

Medlemmer/ ikke medlemmer

Er man ikke medlem; men har relation til Sdr. Nærå Valgmenighedskirke, betales der for begravelses-/bisættelseshandlingen.
Se prisliste.

Gravsteder

På kirkegården forefindes 4 typer gravsteder.

  1. Traditionelle gravsteder/familiegrave til kiste og urne.
  • Der kan oprettes legat, når/begravelse/urnenedsættelse har fundet sted.
  1. Gravsteder i græsplænen mod vest, afd. E. og F.
  • Der kan oprettes legat, når gravstedet er anlagt. 
  1. Urnegravsted – plade i plæne.
  • Der skal oprettes legat.
  1. Urnegravsted uden mindeplade. (anonyme)
  • Der skal oprettes legat.

Fredningsperiode

Fredningstiden for en kiste er 20 år.
Fredningstiden for en urne er 10 år.

Fornyelse af gravsted

Ved fredningstidens udløb fremsender Graver skriftlig besked.
Alle gravsteder kan normalt fornyes.

Anlæg af gravsted

Indehaver af Gravstedsretten giver Graveren besked i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, hvis indehaver selv ønsker at fjerne begravelseskranse og blomster fra graven, ellers fjernes de efterhånden, som de visner.
Gravstedsrettens indehaver er selv ansvarlig og betaler for anlæg af gravsted.
Ved overgang til Legatgravsted godkendes anlægget af Graver.

Legatgravsteder

Ved oprettelse af legat påtager Graver sig ren- og vedligeholdelse, plantning af blomster 2 x årligt, fornyelse af udgåede planter og grandækning.
Se prisliste.

Graver udfærdiger legataftale. Aftalen træder i kraft efter betaling af faktura.

Gravsteder i græsplænen mod vest, afd. E og F.

Gravstederne er 90×130 cm, uanset om det er kiste-eller urnegravsted.
Gravstederne må ikke indhegnes med beplantning, hæk eller sten.
På gravstedet må ikke anvendes perlegrus, perlesten eller, lign.
Graver sørger for al kantning af græs.
Beplantning må ikke være over 1 meter.
Gravsten skal have ryg mod vest, inskription mod øst.
Gravsten skal afpasses efter gravstedets bredde.
Se prisliste.

Vedligehold, gravsted

Det er indehaver af gravstedsrettens pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse, hvis ikke der er indgået vedligeholdelsesaftale.
Se prisliste.

Gravsteds udseende

Der må ikke opsættes ting på gravstedet, som kan virke stødende eller forstyrre kirkegårdens udtryk. Opstår der tvivl, kan sagen diskuteres med Graver/kirkegårdsudvalg.

Hække

Hække omkring gravsted er kirkens ejendom, disse vedligeholdes af Graver.
Fremadrettet vil der kun blive plantet Thuja.
Højden på hække omkring gravsted må max være 40 cm.
Graver sørger for klipning.
Gravsted må også omkranses af sten.

Beplantning

Buske og stedsegrønne træer på gravstedet må som udgangspunkt ikke blive højere end 2 m.
Beplantning, som bliver til ulempe for tilstødende gravsteder, kan af Kirkegårdsudvalget forlanges beskåret eller fjernet.

Nedlæggelse af gravsted

Når gravstedsrettens indehaver ønsker et gravsted nedlagt, sender Graver en formular til underskrift.   Ligeledes spørges der, om gravstenen ønskes hjemtaget, eller om stenen evt. må sættes i mindelunden. Hvis ja, er stenen kirkens ejendom og Graver/kirkegårdsudvalg beslutter, om stenen skal opsættes eller knuses.

 

Prisliste – pr. 1. januar 2024 (Alle priser er incl. moms)

Medlem

Den kirkelige handling og graverens arbejde på kirkegården ved begravelse/bisættelse  er vederlagsfrit.

Ikke-Medlem

Den kirkelige handling ved begravelse/ bisættelse              5.000,-

Gravsted                                                                                       5.000,-

+ nedenstående omkostninger

Lån af Storstue til mindekomsammen er gældende takst for udlejning.

Graverens arbejde i kirke og på kirkegård

Begravelse

3.550,-

Børnebegravelse

1.400,-

Bisættelse

530,-

Urnenedsættelse

350,-

LEGATAFTALER

20-årig legataftale på kistegravsted:

–        Inkl. renholdelse, grandækning, forårs – og sommerblomster, samt udskiftning af udgåede planter

1 gravplads

20.500,-

2 gravpladser

30.600,-

3 gravpladser

40.500,-

4 gravpladser

50.400,-

10-årig legataftale på kistegravplads ved urnenedsættelse:

–        Inkl. renholdelse, grandækning, forårs – og sommerblomster, samt udskiftning af udgåede planter

1 gravplads

10.250,-

2 gravpladser

15.300,-

3 gravpladser

20.250,-

4 gravpladser

25.200,-

Gravsteder i græsplæne mod vest, afd. E og F

–        Pris for legatgravsted med fredningstid på 20 år.

1 gravplads

15.000,-

2 gravpladser

22.500,-

3 gravpladser

30.000,-

4 gravpladser

37.500,-

–        Pris for legatgravsted med fredningstid på 10 år.

1 gravplads

7.500,-

2 gravpladser

11.250,-

3 gravpladser

15.000,-

4 gravpladser

18.750,-

Urnegravsted- plade i plæne

2.250,-

Urnegravsted i plæne uden plade

1.750,-

Gravstedsret.

Der betales ikke for gravstedsret i fredningstiden.
Ønskes gravstedet fornyet efter fredningstiden, betales for gravstedsret 100,- pr plads pr år, mindst 5 år ad gangen.

Prisliste for Graverens vedligeholdelse af gravsteder ved årlig fakturering.

Vedligeholdelse, inkl. renholdelse, grandækning, forårs – og sommerblomster

1 gravplads

1.150,-

2 gravpladser

1.800,-

3 gravpladser

2.450,-

4 gravpladser

3.100,-

Grandækning

1 gravplads

300,-

2 gravpladser

425,-

3 gravpladser

575,-

4 gravpladser

725,-

Renholdelse (ikke incl. Blomster og gran)

1 gravplads

750,-

2 gravpladser

1200,-

3 gravpladser

1350,-

4 gravpladser

1500,-

Plantning /pasning af forårs- og sommerblomster:

Forårsblomster pr stk.

12,-

Løgplanter pr stk.

12,-

Sommerblomster pr stk.

15,-

Reserverede gravsteder.

Renholdelse af Reserveret gravsted koster 350,- årligt (obligatorisk)

Diverse.

Andet arbejde og nedlæggelse af ikke-Legatgravsted afregnes med 400,- pr. time, som sendes til gravstedsejer.

Prædikener

Kirkebladet

i

Kirkegården

;

Bliv Medlem

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse